Tarihteki 16 Büyük Türk Devleti

Türkler, tarih boyunca bir çok devlet teşkilatı kurmuşlardır. Bunlardan bazıları sadece bir beylik olarak tarihin sayfalarına gömülmüş, bazıları ise imparatorluk mertebesine yükselmiş; kimi ancak bir kaç yıl hayatta kalmış kimi ise asırlarca hüküm sürmüştür. Tarihte kurulmuş en büyük 16 Türk Devletini kısaca şöyle sıralayabiliriz.

1. Büyük Hun Devleti:

Büyük Hun Devleti tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Orta Asya’da kurulmuş türk devletlerindendir. MÖ 220’de kurulmuş, MS 216’da dağılmıştır. İlk hükümdarı ve kurucusu Teoman’dır. Mete Han devrinde imparatorluğun sınırları Japon Denizi’nden Hazar Denizi’ne kadar geniş bir bölgeyi kaplamıştır.

2. Batı Hun İmparatorluğu:

Büyük Hun İmparatorluğu’nun iki parçaya ayrılmasıyla, M.Ö. 53 yılında Batı Türkistan’da Cici Han tarafından kurulan Türk devletidir. Yaşadığı dönem boyunca en büyük bölgesel güç olmuştur.

3. Avrupa Hun Devleti:

375 yılında Muncu, Oktar, Rua ve Aybars adlı 4 kardeş tarafından kuruldu. Avrupa Hunları M.S. 434’de Atilla’nın başa geçmesiyle büyük bir devlet haline geldiler. Güney Rusya, Romanya, Yugoslavya’nın kuzey bölgesi, Macaristan, Avusturya, Çekoslovakya, Güney ve Orta Almanya 454 yılında dağıldı.

4. Ak Hun Devleti:

Kuzey Hindistan’ın yarısı, Afganistan, Türkistan’ın bir bölümüne yayılan ve Akşuvar adlı hükümdar tarafından 420 yılından kurulan Ak Hunlar adı geçen bölgede büyük güç haline gelmiş fakat 562 yılında dağılmıştır.

5. Göktürk Devleti:

Göktürk Devleti, Türk tarihinde Türk adı ile kurulan ilk devlettir. Devletin kurucusu ve ilk hükümdarı olan Bumin Kağan’dır. Kendisi ölünce yerine oğlu Murat Kağan hükümdar olmuştur. Bu dönemde İpek Yolu Türklerin denetimine girmiş ve Türkler Çin’e üstünlüklerini kabul ettirmişlerdir. 18 milyon km2’lik geniş bir coğrafyaya yayılmışlardır.

6. Uygur Devleti:

Uygurlar’ın soyu büyük Hunlar’a dayanmaktadır, bir çok sayıda kurmuşlardır. Uygur Devleti bunlardandır. 744-840 yılları arasında hüküm sürmüştür. Selenga, Orhun ve Tola ırmakları havzalarından Baykal Gölü’nün güneyindeki bozkırlara kadar uzanan geniş sahada yaşamışlardır. 100 yıla yakın bir süre içinde, Asya kıtasında, bölgesel güç olmuşlardır.

7. Avar Devleti:

563 yılında Bayan Kağan tarafından kuruldu. İtil-Don, Dinyeper-Dinyester, Vistül, Elbe, Oder, Ren, Erdel, Eflak ve Boğdan Bölgesi’ni kapsayan topraklarıyla 803 yılına kadar yaşamışlardır. İstanbul’u kuşatan ilk türk devleti olarak geçerler.

8. Hazar Devleti:

Kafkaslarda kurulmuş olan Hazarlar, Hazar Denizi’ne ismini veren millettir. 7. yüzyıldan itibaren iyice güçlenen ve bütün Doğu Avrupa’yı eline geçiren Hazarlar, 3 yüzyıl hüküm sürmüşlerdir. 651 – 983 yılları arasında yaşayan Hazarlar Normanlar tarafından yıkılmıştır. Musevilik, müslümanlık ve Hristiyanlık dinini benimsemişlerdir.

9. Karahanlılar:

940 yılında Saltuk Buğra Han tarafından kurulan Karahanlılar tarihteki ilk müslüman Türk devleti olarak bilinmektedir. Seyhun ve Ceyhun nehirlerinin arasında yaşamışlardır. 1040 yılında yıkılmışlardır.

10. Gazneliler:

Karahanlılarla aynı dönemde yaşayan Gazneliler de İlk Müslüman Türk devletlerindendir. Sınırları Afganistan ve Hindistan’ı kapsamaktadır. Alp Tekin tarafından kurulmuştur. 1040 yılında Dandanakan’da Selçuklar’a yenildikten sonra dağıldılar.

11. Büyük Selçuklu Devleti:

Ön Asya’da kurulan ilk ve en büyük Müslüman Türk devletidir. 1040-1157 yılları arasında yaşamışlardır. Güneybatı Asya’nın tamamına yakın bir bölümüne hakim olan Büyük Selçuklu Devleti, zamanın süper güçlerinden olmuştur. Türk mü yoksa Farisi mi olduğu halen tartışılmaktadır.

12. Hârizmşahlar Devleti:

Büyük Selçuklu Devleti ile aynı dönemde, 1097-1231 yılları arasında Aral Gölü’nün güneyinde yaşamışlardır. Orta Asya’da bölgesel hakim güç olmuşlardır. Kurucusu Muhammed Harzemşah’tır. İran, Güney Kafkasya, Dağıstan, Umman, Afganistan, Maveraünnehir, Harzem, Balkaş ile Aral gölleri arasında yayılmışlardır.

13. Timur Devleti:

1370-1507 yılları arasında, Ege kıyılarından Orta Asya’ya ve Hint Okyanusu’na kadar uzanan geniş topraklar üzerinde hüküm sürmüş büyük bir Türk devletidir. Hakim olduğu topraklardan en büyük bölgesel güç olduğu anlaşılır.

14. Bâbur Devleti:

1494-1858 yılları arasında Hindistan’da hüküm sürmüştür. Kurucusu Babür Şah’tır. Hakim olduğu tarihlerde, Asya’da büyük bir güç oluşturmuştur.

15. Altınordu Hanlığı:

1227-1502 yılları arasında, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında yaşamış bir Türk devletidir. Yaklaşık üç asır Asya’da hakim güç olmuştur. Kurucusu Batur Han’dır. Doğu Avrupa ve İdil boyunca yaşamışlardır.

16. Osmanlı Devleti:

1299’da Söğüt civarında kurulmuş ve 1923 yılına kadar devam etmiş ve üç kıtada hakimiyet kurmuş bir cihan devletidir. Toprak bakımından en geniş sınırlara ulaştığı dönemde Anadolu, Kafkasya, Kırım, Güney Ukrayna, bugünkü Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, Suriye, Ürdün, Lübnan, İsrail, Irak, Suudi Arabistan, Yemen, Mısır, Tunus, Libya ve Cezayir’i yönetmiştir.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir